ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ

Αντικείμενο της Δικαστικής Γραφολογίας είναι η διαπίστωση -κατόπιν ειδικής έρευνας- της γνησιότητας ή πλαστότητας γραφής και εγγράφων. Ο δικαστικός γραφολόγος καλείται να ταυτίσει μια γραφή με το φερόμενο ως γραφέα της.

Με τον όρο γραφή εννοούμε τόσο μια μεμονωμένη αποτύπωση γραμμάτων, όσο και μια συνεχόμενη μορφή γραπτού λόγου ή και μια απλή υπογραφή. Ας σημειωθεί ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να παρουσιάσει γραφές με διαφορές, όχι όμως σημαντικές μεταξύ τους. Μπορεί δηλαδή να παράγει ένα σύνολο παρεμφερών γραφών, το οποίο όμως είναι μοναδικό για κάθε άνθρωπο.